Enlaces externos

  • BENKYOKAI (通訳のための勉強会)
  • URL: 
  • Prokansa (プロカンサ社) Sr. SHINICHI HARA(原 信一)
  • URL:  http://prokansa.com/

Oficina de Tokio:
Abogado Daisuke Takahashi    takahashi@shinwa-law.jp